Успех
на главную написать письмо карта сайта   Учебный центр "Успех"

   Наши преподаватели

   Отзывы

   Новости

   События

   Статьи

   Законодательство

   Дипломы и свидетельства

   Наши награды

   Наши партнеры

   Правила обучения

   Контакты

Курсы Цены Запись на курсы Корпоративные программы
Учебные классы и аудитории учебного центра Успех Киев
Преподаватели учебного центра Успех
Галерея центра Успех
Видеоролики о учебном центре Успех
Наши координаты
Вакансии и резюме


Суспільне визнання

Лиценции на программное обеспечение учебного центра УспехЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту"  

    З А К О Н    У К Р А Ї Н И
 

                                                          Про  освіту

     

   { У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках  замінено  словами  "навчальні  заклади"  у відповідному  відмінку згідно із Законом N 1158-IV (  1158-15  )  від   11.09.2003 }

   Освіта -  основа  інтелектуального,  культурного,  духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
   Метою освіти є всебічний розвиток людини  як  особистості  та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,  розумових  і фізичних  здібностей,  виховання  високих    моральних    якостей,
формування громадян,  здатних  до  свідомого  суспільного  вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,  творчого,  культурного потенціалу  народу,   підвищення    освітнього    рівня    народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
   Освіта  в  Україні  грунтується   на    засадах    гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги  між  націями  і народами.

                            Розділ I
 
                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    Стаття 1. Законодавство України про освіту

   Законодавство України про  освіту  базується  на  Конституції України  (  254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших актів законодавства України.

    Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

   Завданням законодавства  України  про  освіту  є  регулювання суспільних відносин у  галузі  навчання,  виховання,  професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

    Стаття 3. Право громадян України на освіту

   1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних  навчальних  закладах  незалежно  від    статі,    раси, національності, соціального і майнового стану, роду  та  характеру занять, світоглядних переконань, належності до  партій,  ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я,  місця  проживання  та інших обставин. Це право забезпечується:
   розгалуженою   мережею  навчальних  закладів,  заснованих  на державній  та  інших  формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
   відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору  профілю  навчання  і  виховання  відповідно до здібностей, інтересів громадянина;
   різними  формами  навчання  -  очною,  вечірньою,    заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

   2. Держава  здійснює  соціальний  захист  вихованців,  учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних  ординаторів, аспірантів,  докторантів  та  інших  осіб  незалежно  від  форм їх
навчання  і  типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

   3. Для одержання документа про освіту громадяни  мають  право на державну атестацію.

   4.  Іноземні  громадяни,  особи  без  громадянства здобувають освіту   в  навчальних  закладах  України  відповідно  до  чинного законодавства та міжнародних договорів.

    Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

   1.    Україна    визнає    освіту    пріоритетною      сферою соціально-економічного,  духовного    і    культурного    розвитку суспільства.

   2. Державна політика в галузі освіти  визначається  Верховною Радою України відповідно до  Конституції  України  і  здійснюється органами  державної  виконавчої  влади  та   органами    місцевого самоврядування.

    Стаття 5. Державний контроль за діяльністю навчальних закладів

   Державний   контроль   за   діяльністю   навчальних  закладів незалежно  від  форм  власності  здійснюється з метою забезпечення реалізації  єдиної  державної  політики в галузі освіти. Державний
контроль  проводиться центральними і місцевими органами управління освітою   та   Державною   інспекцією   навчальних   закладів  при Міністерстві  освіти  України.  Положення  про центральні державні органи  управління  освітою,  про  Державну  інспекцію  навчальних закладів  при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 6. Основні принципи освіти

   Основними принципами освіти в Україні є:
   доступність  для  кожного  громадянина  усіх  форм  і   типів освітніх послуг, що надаються державою;
   рівність  умов  кожної  людини  для  повної  реалізації    її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
   гуманізм,  демократизм,    пріоритетність    загальнолюдських духовних цінностей;
   органічний  зв'язок із  світовою  та  національною  історією, культурою, традиціями;
   незалежність освіти  від  політичних  партій,  громадських  і релігійних організацій;
   науковий, світський характер освіти;
   інтеграція з наукою і виробництвом;
   взаємозв'язок з освітою інших країн;
   гнучкість і прогностичність системи освіти;
   єдність і наступність системи освіти;
   безперервність і різноманітність освіти;
   поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

    Стаття 7. Мова освіти

   Мова  освіти  визначається  Конституцією  України,    Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

    Стаття 8. Навчально-виховний  процес і  громадсько-політична  діяльність у навчальних закладах

   1.  Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від   втручання   політичних   партій,   громадських,   релігійних організацій.

   2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних  заходах  під  час  навчально-виховного   процесу    не допускається.

   3.  Належність  особи  до  будь-якої    політичної    партії, громадської,  релігійної  організації,  що  діють  відповідно   до Конституції України ( 254к/96-ВР ), не є перешкодою для  її участі в навчально-виховному процесі.

   4.  Учні,  студенти,  працівники  освіти  можуть створювати у навчальних  закладах первинні осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.

    Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації)

   Навчальні  заклади  в  Україні  незалежно  від форм власності відокремлені  від церкви (релігійних організацій), мають світський характер,   крім   навчальних   закладів,  заснованих  релігійними організаціями.

    Стаття 10. Управління освітою

   1. В  Україні  для  управління  освітою  створюються  система державних органів управління і органи громадського самоврядування.

   2. Органи управління освітою  і  громадського  самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством.

    Стаття 11. Органи управління освітою

   До державних органів управління освітою в Україні належать:      Міністерство освіти України;
   міністерства   і   відомства   України,  яким  підпорядковані навчальні заклади;
   Вища атестаційна комісія України;
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
   місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

    Стаття 12. Повноваження  Міністерства  освіти  України  та  міністерств    і    відомств    України,   яким   підпорядковані навчальні заклади

   1.  Міністерство  освіти  України  є   центральним    органом державної виконавчої влади,  який  здійснює  керівництво  у  сфері освіти.
   Міністерство освіти України:
   бере участь у визначенні державної політики в галузі  освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми  розвитку освіти, державні стандарти освіти;
   встановлює державні  стандарти  знань  з  кожного  предмета;
   визначає   мінімальні    нормативи    матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів;
   здійснює  навчально-методичне  керівництво,    контроль    за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;
   забезпечує   зв'язок  із  навчальними  закладами,  державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
   проводить    акредитацію    вищих   та   професійно-технічних навчальних    закладів    незалежно    від   форм   власності   та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
   формує  і  розміщує  державне  замовлення    на    підготовку спеціалістів з вищою освітою;
   розробляє  умови  прийому  до навчальних закладів;
   забезпечує  випуск  підручників,    посібників,    методичної літератури;
   розробляє   проекти   положень   про  навчальні  заклади,  що затверджуються Кабінетом Міністрів України;
   організовує  атестацію  педагогічних  і  науково-педагогічних працівників  щодо  присвоєння  їм    кваліфікаційних    категорій, педагогічних та вчених звань;
   разом  з  іншими  міністерствами    і    відомствами,    яким підпорядковані  навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної Республіки  Крим  реалізує  державну  політику  в  галузі  освіти, здійснює  контроль  за  її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства  про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування;
   здійснює керівництво державними навчальними закладами.
   Акти  Міністерства  освіти  України,  прийняті  у  межах його повноважень,  є  обов'язковими  для  міністерств  і відомств, яким підпорядковані  навчальні  заклади, Міністерства освіти Автономної
Республіки  Крим,  місцевих  органів державної виконавчої влади та органів   місцевого  самоврядування,  підпорядкованих  їм  органів управління   освітою,   навчальних  закладів  незалежно  від  форм власності.
   Міністерство  освіти України забезпечує організацію роботи  з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх  типів  і  рівнів  акредитації,  здійснює науково-методичне  забезпечення  цієї  роботи  в  ході навчального процесу  і  в  позанавчальний  час.  (  Частину  першу  статті  12 доповнено абзацом згідно із Законом  N  178-XIV  (  178-14  )  від 14.10.98 )

   2.  Міністерства  і  відомства, яким підпорядковані навчальні заклади,  разом  з  Міністерством  освіти  України беруть участь у здійсненні  державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки   кадрів,  у  проведенні  державного  інспектування  та акредитації  навчальних закладів, здійснюють контрольні функції по дотриманню  вимог  щодо  якості  освіти,  забезпечують  зв'язок із навчальними закладами та державними органами інших країн з питань, що  належать  до  їх  компетенції,  організовують  впровадження  у практику досягнень науки і передового досвіду.
   Акти  міністерств  і  відомств, яким підпорядковані навчальні заклади,  прийняті  у  межах  їх  компетенції, є обов'язковими для місцевих  органів  державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування,  підпорядкованих  їм  органів  управління освітою, навчальних   закладів  відповідного  профілю  незалежно  від  форм власності.

   3. Міністерство освіти Автономної  Республіки  Крим  здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених  до компетенції Міністерства освіти України, міністерств  і  відомств,
яким підпорядковані навчальні заклади.

   4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств і   відомств   України,  яким  підпорядковані  навчальні  заклади, визначаються положенням про них.

    Стаття 13. Повноваження Вищої атестаційної комісії України

   Вища атестаційна  комісія  України  організовує  і  проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання  старшого наукового співробітника.
   Положення про Вищу атестаційну комісію України затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 14. Повноваження    місцевих    органів   державної виконавчої    влади    та   органів   місцевого самоврядування в галузі освіти

   1.  Місцеві  органи  державної  виконавчої  влади  та  органи місцевого самоврядування здійснюють  державну  політику  в  галузі освіти і в межах їх компетенції:
   встановлюють,  не  нижче  визначених  Міністерством    освіти України  мінімальних  нормативів,  обсяги  бюджетного фінансування навчальних  закладів,  установ,  організацій  системи освіти, що є комунальною  власністю,  та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
   забезпечують  розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій   системи  освіти,  зміцнення  їх  матеріальної  бази, господарське обслуговування;
   здійснюють  соціальний  захист  працівників  освіти,   дітей, учнівської  і  студентської  молоді,  створюють  умови   для    їх виховання,  навчання  і   роботи    відповідно    до    нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
   організовують  облік  дітей  дошкільного  та  шкільного віку, контролюють  виконання  вимог  щодо  навчання  дітей  у навчальних закладах;
   вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх,  які  залишилися  без  піклування батьків, дітей-сиріт, захист  їх  прав,  надання  матеріальної  та іншої допомоги;
   створюють належні умови за місцем  проживання  для  виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
   забезпечують у  сільській  місцевості  регулярне  безкоштовне підвезення до місця навчання  і  додому  дітей  дошкільного  віку, учнів та педагогічних працівників;
   організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;
   визначають потреби,  обсяги  і  розробляють  пропозиції  щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;
   вирішують   у  встановленому  порядку  питання,  пов'язані  з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення  волі  на  певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту. ( Частину першу статті 14 доповнено абзацом згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )

   2. Місцевими органами державної виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи  управління освітою, діяльність яких спрямовується на:
   управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;
   організацію   навчально-методичного  забезпечення  навчальних закладів,   вдосконалення  професійної  кваліфікації  педагогічних працівників,   їх   перепідготовку   та   атестацію   у   порядку,
встановленому Міністерством освіти України;
   координацію дій педагогічних, виробничих  колективів,  сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
   визначення потреб,  розроблення  пропозицій  щодо  державного контракту і формування  регіонального  замовлення  на  педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;
   контроль за дотриманням вимог щодо  змісту,  рівня  і  обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.
   Місцеві  органи  управління  освітою  у   здійсненні    своїх повноважень підпорядковані місцевим органам  державної  виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та  відповідним  державним органам управління  освітою  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 15. Державні стандарти освіти

   1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги  до  змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні.  Вони  є основою  оцінки  освітнього  та  освітньо-кваліфікаційного   рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.
   Державні стандарти  освіти  розробляються  окремо  з  кожного освітнього та  освітньо-кваліфікаційного  рівня  і  затверджуються Кабінетом  Міністрів  України.  Вони  підлягають   перегляду    та перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років.

   2.  Відповідність  освітніх  послуг  державним  стандартам  і вимогам     визначається    засновником    навчального    закладу, Міністерством  освіти  України,  Міністерством  освіти  Автономної Республіки Крим, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні  заклади,  місцевими  органами управління освітою шляхом ліцензування   (   1019-2007-п   ),  інспектування,  атестації  та акредитації навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Навчання  у  сфері  освіти  в частині організації навчання та підвищення  кваліфікації  спеціалістів  з  питань  організації  та здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  (  1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню. { Частину другу статті  15  доповнено  абзацом  другим  згідно  із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }

   3.  За результатами ліцензування Міністерство освіти України, Міністерство  освіти  Автономної  Республіки  Крим, місцеві органи управління  освітою  у  межах своїх повноважень надають навчальним закладам незалежно від форм власності ліцензії на право здійснення освітньої    діяльності   відповідно   до   державних   вимог   із встановленням  за  певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями    обсягів   підготовки,   які   відповідають   кадровому, науково-методичному    та   матеріально-технічному   забезпеченню, вносять їх до державного реєстру навчальних закладів.
   Невиконання  або  грубе  порушення навчальним закладом умов і правил   ліцензійної   діяльності,   подання   та   розповсюдження недостовірної  інформації  щодо  її  здійснення  є  підставою  для призупинення дії або анулювання ліцензії.

   4.  За  результатами  акредитації  вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти Міністерство освіти України разом з міністерствами   і   відомствами,  яким  підпорядковані  навчальні
заклади:
   визначає відповідність освітніх послуг  державним  стандартам певного    освітньо-кваліфікаційного    рівня    за      напрямами (спеціальностями),  надає  право  видачі  документа  про    освіту державного зразка;
   встановлює рівень акредитації навчального закладу;
   надає  певну  автономію  навчального  закладу  відповідно  до отриманого статусу;
   інформує  громадськість  про  якість  освітньої  та  наукової діяльності вищих навчальних закладів;
   вирішує  в  установленому  порядку  питання про реорганізацію вищого  навчального  закладу  з  наданням відповідного статусу або його ліквідацію.

   5.    За   результатами   атестації   дошкільних,   середніх, позашкільних    та    професійно-технічних   навчальних   закладів Міністерство   освіти   України,  Міністерство  освіти  Автономної Республіки  Крим,  місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень:
   визначають   відповідність  освітніх  послуг,  які  надаються навчальними  закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;
   приймають  рішення  про  створення спеціалізованих навчальних закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;
   вносять  пропозиції  Міністерству  освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам;
   приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів.

   6.  За  особливі  досягнення  в  роботі  навчального  закладу Президентом   України   може   бути  надано  статус  національного навчального закладу.

    Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті

   1. Органами громадського самоврядування в освіті є:
   загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;
   районна,    міська,    обласна    конференції    педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;
   Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

   2.  Органи  громадського  самоврядування  в  освіті    можуть об'єднувати учасників  навчально-виховного  процесу,  спеціалістів певного професійного спрямування.

   3.  Органи  громадського  самоврядування  в  освіті   вносять пропозиції щодо формування державної  політики  в  галузі  освіти, вирішують у межах своїх  повноважень  питання  навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчальних закладів.
   Повноваження органів  громадського  самоврядування  в  освіті визначає в межах чинного законодавства Міністерство освіти України за участю представників  профспілок,  всеукраїнських  педагогічних (освітянських) об'єднань.

    Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів

   Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:
   самостійне    планування    роботи,    вирішення       питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної,  економічної  і фінансово-господарської діяльності;
   участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з  урахуванням  державного  контракту   (замовлення)    та    угод підприємств, установ, організацій, громадян;
   визначення  змісту компонента освіти, що надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг;
   прийняття  на  роботу  педагогічних,    науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників, а  також  фахівців  з інших держав, у тому числі за контрактами;
   самостійне використання усіх видів  асигнувань,  затвердження структури  і  штатного  розпису  в  межах   встановленого    фонду заробітної плати;
   здійснення громадського контролю за організацією  харчування, охорони здоров'я, охорони праці в навчальних закладах.

    Стаття 18. Умови створення навчальних закладів

   1.   Навчальні   заклади   створюються   органами   державної виконавчої    влади    і    органами   місцевого   самоврядування, підприємствами,   установами,  організаціями  незалежно  від  форм власності,   громадянами   відповідно   до  соціально-економічних, національних,   культурно-освітніх   потреб  у  них  за  наявності необхідної    матеріально-технічної,    науково-методичної   бази, педагогічних кадрів.

   2.  Навчальні  заклади,  засновані  на  загальнодержавній або комунальній   власності,   мають   статус  державного  навчального закладу.

   3.  Навчальні  заклади  незалежно від їх статусу і належності забезпечують  якість  освіти  в  обсязі вимог державних стандартів освіти.

   4.  Потреба  у  вищих  навчальних закладах незалежно від форм власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.
   Потреба    в    професійно-технічних    навчальних   закладах визначається   Кабінетом   Міністрів   України,   а  їх  мережа  - Міністерством освіти України.
   Потреба  в  навчальних  закладах,  заснованих  на комунальній власності,  визначається  місцевими  органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
   Порядок  створення,  реорганізації  та  ліквідації навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

   5. Діяльність навчального закладу розпочинається за наявності ліцензії  на  здійснення  діяльності, пов'язаної з наданням послуг для   одержання   освіти  і  підготовкою  фахівців  різних  рівнів кваліфікації.  Ліцензія  видається  у  порядку,  що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

   6.  Навчальні  заклади  діють  на  підставі власних статутів, затверджених:
   Міністерством освіти України стосовно навчальних закладів, що засновані  на  загальнодержавній  власності  і  перебувають у його системі;
   міністерствами,   відомствами  України,  яким  підпорядковані навчальні  заклади,  засновані  на загальнодержавній власності, за погодженням з Міністерством освіти України;
   Міністерством   освіти   України  стосовно  вищих  навчальних закладів, заснованих на інших формах власності;
   місцевими  органами  державної  виконавчої  влади та органами місцевого  самоврядування  стосовно державних навчальних закладів, що  є  комунальною  власністю,  і  навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів), заснованих на інших формах власності.

   7.  Навчальний  заклад  повинен  мати  власну  назву,  в якій обов'язково  вказується  його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей,   колегіум,   коледж,  інститут,  консерваторія,  академія, університет чи інше) та організаційно-правова форма.

    Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

   Наукове    і   методичне   забезпечення   освіти   здійснюють Міністерство  освіти  України,  Національна Академія наук України, Академія педагогічних наук України, міністерства і відомства, яким підпорядковані  навчальні  заклади, Міністерство освіти Автономної Республіки  Крим,  вищі  навчальні  заклади,  академічні, галузеві науково-дослідні  інститути,  заклади  післядипломної освіти, інші науково-методичні  і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами,   творчими  спілками,  асоціаціями,  товариствами, громадськими науковими організаціями.

    Стаття 20. Керівник навчального закладу

   1.   Навчальний  заклад  очолює  його  керівник  (завідуючий, директор, ректор, президент тощо).

   2.  Керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною власністю і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються за  конкурсом  і  призначаються  на  посаду  Міністерством  освіти України  шляхом  укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

   3.  Керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною власністю   і  підпорядковані  іншим  міністерствам  і  відомствам України,  обираються  за  конкурсом  і призначаються на посаду (за попереднім    погодженням    з   Міністерством   освіти   України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту.

   4. Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються  Міністерством  освіти  Автономної  Республіки Крим, відповідними  обласними,  міськими,  районними органами управління освітою  за  попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

   5.  Керівники навчальних закладів, заснованих на інших формах власності,  призначаються  їх засновниками або уповноваженими ними органами   за   попереднім  погодженням  з  відповідними  органами управління  освітою місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   6. Керівники вищих навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу.

    Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

   У   системі   освіти   діє   державна   психологічна  служба.
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах   здійснюють   практичні  психологи.  За  своїм  статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.

    Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

  Соціально-педагогічний   патронаж  у  системі  освіти  сприяє взаємодії  навчальних  закладів,  сім'ї  і суспільства у вихованні дітей,  їх  адаптації  до  умов соціального середовища, забезпечує консультативну   допомогу   батькам,  особам,  які  їх  замінюють. Педагогічний  патронаж  здійснюється  соціальними  педагогами.  За своїм   статусом   соціальні  педагоги  належать  до  педагогічних працівників.

    Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності у навчально-виховній роботі

   Діячі  науки,  культури та представники інших сфер діяльності за   рішенням   навчального   закладу   можуть   брати   участь  у навчально-виховній  роботі, керівництві учнівськими, студентськими об'єднаннями  за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному розвитку  учнівської, студентської молоді, подавати консультаційну допомогу педагогам.

    Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі   освіти

   Організація безкоштовного медичного обслуговування в  системі освіти  забезпечується  місцевими  органами  державної  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами Міністерства охорони здоров'я України, відомчими закладами охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

    Стаття 25. Організація харчування в навчальних закладах

   Організація  та  відповідальність  за  харчування у державних навчальних  закладах  покладаються  на  місцеві  органи  державної виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування, міністерства
і   відомства  України,  яким  підпорядковані  навчальні  заклади, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань.
   Харчування   у   навчальних  закладах  інших  форм  власності організовують засновник і керівник закладу.
   Контроль  та  державний  нагляд    за    якістю    харчування покладається на органи охорони здоров'я.

    Стаття 26. Забезпечення  безпечних  і  нешкідливих  умов навчання, праці та виховання

   Забезпечення  безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання  у  навчальних  закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.

    Стаття 27. Документи про освіту

   Випускнику     державного     або    іншого    акредитованого (атестованого)  навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.
   Зразки  документів  про  освіту   затверджуються    Кабінетом Міністрів України.

                           Розділ II
 
                         СИСТЕМА ОСВІТИ
 
    Стаття 28. Поняття системи освіти

   Система  освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних   і   методичних   установ,  науково-виробничих підприємств,  державних  і  місцевих органів управління освітою та
самоврядування в галузі освіти.

     Стаття 29. Структура освіти

    Структура освіти включає:
    дошкільну освіту;
    загальну середню освіту;
    позашкільну освіту;
    професійно-технічну освіту;
    вищу освіту;
    післядипломну освіту;
    аспірантуру;
    докторантуру;
    самоосвіту.

    Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

   1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
   початкова загальна освіта;
   базова загальна середня освіта;
   повна загальна середня освіта;
   професійно-технічна освіта;
   базова вища освіта;
   повна вища освіта.

   2.  В  Україні  встановлюються  такі  освітньо-кваліфікаційні рівні:
   кваліфікований робітник;
   молодший спеціаліст;
   бакалавр;
   спеціаліст, магістр.
   Положення  про  освітні  та  освітньо-кваліфікаційні    рівні (ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 31. Наукові ступені

   1. Науковими ступенями є:
   кандидат наук;
   доктор наук.

   2.  Наукові  ступені  кандидата  і доктора наук присуджуються спеціалізованими   вченими   радами   вищих  навчальних  закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 32. Вчені звання

   1. Вченими званнями є:
   старший науковий співробітник;
   доцент;
   професор.

   2.   Вчені  звання  старший  науковий  співробітник,  доцент, професор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних закладів,  наукових установ і організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 33. Дошкільна освіта

   Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних   закладах  у  взаємодії  з  сім'єю  і  мають  на  меті забезпечення  фізичного,  психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку,  набуття  життєвого  досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

    Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

   Дошкільними навчальними закладами є:

   дошкільні навчальні заклади (ясла);
   дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);
   дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);
   дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;
   будинки дитини;
   дошкільні навчальні  заклади  (дитячі  будинки)  інтернатного типу;
   дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;
   дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;
   дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини).

   {  Абзац  одинадцятий  частини  першої статті 34 виключено на підставі Закону N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008 }

   Прийом дітей у дошкільні  навчальні  заклади  проводиться  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. ( Стаття  34  в  редакції  Закону  N  2628-III  (  2628-14  )  від 11.07.2001 )

    Стаття 35. Загальна середня освіта

   1. Загальна  середня  освіта  забезпечує  всебічний  розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей,  талантів,  трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами  обсягу  знань  про  природу,  людину,  суспільство    і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

   2.  Держава  гарантує  молоді  право  на  отримання    повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття.  Повна  загальна середня освіта в Україні є  обов'язковою  і  може  отримуватись  у різних типах навчальних закладів.

   3. За рахунок  коштів  підприємств,  установ  і  організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть  вводитися  додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним  стандартом  для
відповідного освітнього рівня.

    Стаття 36. Середні навчальні заклади

   1.  Основним  видом  середніх  навчальних  закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує  початкову  загальну освіту, другий - основна школа, що забезпечує  базову загальну середню освіту, третій - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

   2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати  разом або самостійно.

   3. Навчання у середній загальноосвітній школі  починається  з шести- або семирічного віку.

   4. Школи першого ступеня у сільській  місцевості  створюються незалежно від наявної кількості учнів.  Відкриття  таких  шкіл,  а також самостійних класів у них здійснюється за  рішенням  місцевих
органів  державної  виконавчої  влади   та    органів    місцевого самоврядування.

   5.  За  рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть   створюватися   навчально-виховні   комплекси  "дошкільний навчальний   заклад   -   загальноосвітній   навчальний   заклад", "загальноосвітній   навчальний   заклад  -  дошкільний  навчальний заклад"  або  об'єднання  з  іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні  навчальні  заклади  та  групи  продовженого  дня. ( Частина п'ята статті 36 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 )

   6. Для  розвитку  здібностей,  обдарувань  і  талантів  дітей створюються  профільні  класи  (з  поглибленим  вивченням  окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи,  гімназії,  ліцеї,  колегіуми,  а    також    різні    типи навчально-виховних  комплексів,  об'єднань.  Особливо  обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних  та  закордонних освітніх, культурних центрів).

   7.  Для  здобуття  загальної    середньої    освіти    можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

   8.  Бажаючим  надається  право  і  створюються   умови    для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

   Стаття 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

   1. Для дітей, які не мають необхідних умов  для  виховання  і навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати.

   2. Для дітей-сиріт і дітей,  які  залишилися  без  піклування батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням.

   3. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються дошкільні    навчальні    заклади,    загальноосвітні    санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми проводяться також у лікарнях, санаторіях, вдома.

   4.  Для  осіб,  які  мають  вади  у  фізичному  чи розумовому розвитку  і  не  можуть  навчатися  в масових навчальних закладах, створюються  спеціальні  загальноосвітні  школи-інтернати,  школи, дитячі  будинки,  дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави.

   5. Для дітей  і  підлітків,  які  потребують  особливих  умов виховання, створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні училища соціальної реабілітації.

    Стаття 38. Позашкільна освіта

   1. Позашкільна  освіта  та  виховання  є  частиною  структури освіти і спрямовуються на  розвиток  здібностей,  талантів  дітей, учнівської  та  студентської  молоді,  задоволення  їх  інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

   2.  Позашкільна  освіта та виховання здійснюються навчальними закладами,    сім'єю,    трудовими    колективами,    громадськими організаціями,  товариствами,  фондами  і  грунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.

   3. Держава забезпечує умови для одержання  учнями  і  молоддю позашкільної освіти.
 
    Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади

   1.  До  позашкільних  навчальних  закладів  належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв,
студії,  початкові  спеціалізовані  мистецькі  навчальні  заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

   2.  Для  здійснення  навчально-виховної  роботи  позашкільним навчальним   закладам   надаються  спортивні  об'єкти,  культурні, оздоровчі  та  інші  заклади  безкоштовно  та на пільгових умовах. Порядок  їх  надання  визначається  місцевими  органами  державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

    Стаття 40. Професійно-технічна освіта

   1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії  відповідно  до  їх  покликань,  інтересів, здібностей, а також   допрофесійну  підготовку,  перепідготовку,  підвищення  їх
кваліфікації.   (  Частина  перша  статті  40  в  редакції  Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється  на  базі повної загальної середньої освіти або базової загальної  середньої освіти з наданням  можливості  здобувати  повну  загальну  середню
освіту.

   3.  Громадяни,  які  потребують   соціальної    допомоги    і реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим  професіям за  переліком,  визначеним  Кабінетом  Міністрів  України,  можуть отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти.

    Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади (  Назва  статті  41  в  редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:
   професійно-технічне училище відповідного профілю;
   професійне училище соціальної реабілітації;
   вище професійне училище;
   професійний ліцей;
   професійний ліцей відповідного профілю;
   професійно-художнє училище;
   художнє професійно-технічне училище;
   вище художнє професійно-технічне училище;
   училище-агрофірма;
   вище училище-агрофірма;
   училище-завод;
   центр професійно-технічної освіти;
   центр професійної освіти;
   навчально-виробничий центр;
   центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
   навчально-курсовий комбінат;
   навчальний центр;

   інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання. (  Частина перша статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 )
від 11.09.2003 )

   2.  Професійно-технічні  навчальні заклади можуть мати денні, вечірні  відділення,  створювати  і  входити  в  різні  комплекси, об'єднання.

   3.    Професійно-технічні    навчальні   заклади   здійснюють підготовку,  перепідготовку  і підвищення кваліфікації громадян за державним  замовленням,  а  також  за  угодами  з  підприємствами, об'єднаннями,  установами,  організаціями,  окремими  громадянами. (  Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька   підприємств   (установ,   організацій)   -   замовників підготовки  кадрів.  Відносини  з  підприємствами,  установами  та організаціями   -   замовниками   підготовки   кадрів  регулюються відповідно  до  укладених  угод.  (  Частина  четверта статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   5. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів із числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей,  які  потребують  особливих  умов виховання, перебувають на повному   утриманні   держави,  інші  учні  зазначених  навчальних закладів  забезпечуються  безкоштовним  харчуванням  і стипендією. Порядок   повного   державного  утримання  та  забезпечення  учнів державних  професійно-технічних  навчальних  закладів безкоштовним харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України. (  Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   6.   Випускникам   професійно-технічних  навчальних  закладів відповідно  до  їх  освітньо-кваліфікаційного  рівня  присвоюється кваліфікація  "кваліфікований   робітник"   з   набутої   професії
відповідного розряду (категорії).

   Випускникам вищих     професійних     училищ    та    центрів професійно-технічної     освіти       відповідно       до       їх освітньо-кваліфікаційного  рівня  може  присвоюватися кваліфікація "молодший   спеціаліст"   тільки    з    акредитованого    напряму (спеціальності).
(  Частина шоста статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

   7.  Громадяни  можуть  також  одержати  професію,   підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на виробництві.

    Стаття 42. Вища освіта

   1.  Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та    практичну     підготовку,        здобуття        громадянами освітньо-кваліфікаційних  рівнів  відповідно  до  їх    покликань, інтересів і  здібностей,  удосконалення  наукової  та  професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

   2.   Вища   освіта  здійснюється  на  базі  повної  загальної середньої  освіти.  До  вищих  навчальних  закладів, що здійснюють підготовку  молодших  спеціалістів,  можуть  прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

   3.  Підготовка  фахівців  у  вищих  навчальних  закладах може проводитися   з  відривом  (очна),  без  відриву  від  виробництва (вечірня,   заочна),  шляхом  поєднання  цих  форм,  а  з  окремих спеціальностей - екстерном.
   Держава створює умови громадянам України  для  реалізації  їх права на здобуття вищої освіти.

Навчання   у   вищих   навчальних  закладах  державної  форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною  четвертою  статті  61  цього  Закону, у вищих навчальних
закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.
   Прийом  громадян  до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній  основі  відповідно  до  здібностей незалежно від форми власності навчального закладу  та джерел оплати за навчання.
   Контроль  за  дотриманням принципів соціальної справедливості та  законності  при  прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

   4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання  та стажування за індивідуальними  планами,  встановлення  спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

    Стаття 43. Вищі навчальні заклади

   1.   Вищими  навчальними  закладами  є:  технікум  (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

   2.   Відповідно   до   статусу   вищих   навчальних  закладів встановлено чотири рівні акредитації:
   перший  рівень  -  технікум,  училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
   другий  рівень  -  коледж,  інші  прирівняні  до  нього  вищі навчальні заклади;
   третій і четвертий рівні (залежно від наслідків  акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет.

   3.  Вищі  навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
   молодший  спеціаліст  - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;
   бакалавр  - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;
   спеціаліст,  магістр  -  забезпечують  вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

   4.  Вищі  навчальні  заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати   підготовку   фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними рівнями,   які   забезпечують   навчальні  заклади  нижчого  рівня акредитації.

   5.  Вищі  навчальні  заклади  у  встановленому порядку можуть створювати  різні  типи  навчально-науково-виробничих  комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.

    Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу

   1.  Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:
   підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
   підготовка  та  атестація   наукових,    науково-педагогічних кадрів;
   науково-дослідна робота;
   спеціалізація,  підвищення    кваліфікації,    перепідготовка кадрів;
   культурно-освітня, методична, видавнича, фін
Закон України "Про позашкільну освіту"  

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту"  

Закон України "Про загальну середню освіту "  


Пошук по сайту
X
Компьютерные курсы

Школа архитектурного и ландшафтного дизайна

Школа бухгалтерии

Школа иностранных языков

Академия бизнес решений

Дистанционное обучение

Курсы психологии


Компьютерные курсы для школьников
 
Онлайн обучение по Скайпу от учебного центра Успех Киев
Ще наші
сайти
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.ua Киев
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.net.ua/design для дизайнеров в Киеве
Отримайте сертифікат
Autodesk
Учебный центр «Успех» дает возможность получить международный Сертификат Autodesk по курсам Autodesk 3D Max, Autodesk Revit MEP и Revit Architecture
 
Клиенты учебного центра Успех Киев
Нас вітають:
Газета "Все про бухгалтерський облік"
20 лет учебному центру Успех Киев. Нас поздравляют наши клиенты
Медіа група "Авізо"
Вітаємо навчальний центр "Успіх" з Днем Народження! Бажаємо процвітання, успіхів у всіх починаннях. Благополуччя, надійних партнерів та вдячних клієнтів.
Компанія "Корисна картка"
Вітаємо навчальний центр "Успіх" із такою серйозною датою. Бажаємо успіхів, процвітання та більше задоволених клієнтів.
Компанія ООО "ГЛОБАЛ 17 ИСТ"
Ми працювали з Вами вперше, але із задоволенням висловимо нашу подяку викладачеві Вашого навчального центру Грицаю Іхтіандру Олексійовичу!
Агентство інтернет-реклами "3-БІТ"
Співпрацюємо з Навчальним центром "Успіх" не один рік. Ведемо їхню рекламну кампанію в Інтернеті.  Про центр     |     Курси     |     Ціни     |     Запис на курси     |     Корпоративні програми     |     Наші координати
  Developed by Domino    
© 2003-2022 Успіх: курси дизайну, 3d, дизайн інтер'єру, курси web, курси навчання, бухгалтерські, комп'ютерні курси, курси 1С, курси менеджерів, бізнес-курси.